ZKUŠEBNÍ ŘÁD F-plyny

Praha dne 19. října 2023

Č. j.: MZP/2023/820/1635

Příloha č. 1, část A Rozhodnutí č. j.: MZP/2023/820/1635

(Tento zkušební řád, schválený Ministerstvem životního prostředí, je nedílnou součástí Povolení k výkonu činnosti hodnotícího a certifikačního subjektu podle § 8 odst. 1 zákona č. 73/2012 Sb. a podle prováděcího nařízení komise (EU) č. 2015/2067 č. j. MZP/2023/820/1635, ze dne 19. 10. 2023, jako příloha č. 1 tohoto povolení, část A.)

 

Zkušební řád pro vykonávání teoretické a praktické zkoušky u hodnotícího a certifikačního subjektu Školící středisko CHKT a TČ, s.r.o.

 

 1. Organizací pověřenou prováděním certifikačních zkoušek a vydáváním certifikátu je na základě rozhodnutí MŽP Školicí středisko CHKT a TČ, s.r.o.
 2. Zkoušku lze vykonat na základě řádně odeslané a vyplněné přihlášky a po zaplacení poplatku určeného certifikačním subjektem. Certifikační subjekt pošle přihlášeným uchazečům pozvánku s oznámením data, místa a času vykonání zkoušky, a to nejpozději 5 pracovních dní před termínem konání zkoušky. Pozvánka se pošle na e-mailovou adresu uchazeče uvedenou v přihlášce na zkoušku. Pokud se uchazeč ke zkoušce v uvedeném termínu bez omluvy nedostaví, poplatek za zkoušku se nevrací.
 3. Vykonání zkoušky
  1. Požadovaný minimální rozsah teoretických znalostí a praktických dovedností:

Každý uchazeč musí prokázat:

 • minimální teoretické znalosti a praktické dovednosti specifikované pro jednotlivé kategorie v příloze 1 prováděcího nařízení (EU) č. 2015/2067 s určeným rozsahem otázek pro test,
 • teoretickou odbornou způsobilost dle kategorie certifikátu, o který žádá,
 • praktické dovednosti v rámci praktické zkoušky
  1. Zkouška

Zkouška se skládá z teoretické části, formou písemného testu, a praktické části, formou řešení praktického zadání.

 

 1. Teoretická část zkoušky

 

Teoretická část zkoušky se provádí formou písemného testu ve stanoveném počtu otázek pro každou kategorii. Uchazeč musí dosáhnout potřebné procento správných odpovědí (viz. Tabulka 1). Okruh I v Tab. 1 je definován rozsahem pro příslušnou kategorii certifikátu prováděcího nařízení (EU) č. 2015/2067. Okruh II je definován jako soubor otázek ověřujících teoretickou odbornou způsobilost v rozsahu dle příslušné kategorie certifikátu. Délka trvání teoretické zkoušky je 60 minut.

 

Pro úspěšné absolvování teoretické zkoušky je potřeba alespoň 80 % správných odpovědí. Úspěšná teoretická zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“, neúspěšná teoretická zkouška se hodnotí stupněm „nevyhověl“.

V případě neúspěchu je možné teoretickou zkoušku opakovat. Pro opakovanou teoretickou zkoušku platí stejné požadavky uvedené v tomto zkušebním řádu.

 

Tab. 1: počty otázek a určení hranice úspěšnosti pro teoretickou část zkoušky

Kategorie zkoušky

Počet otázek okruhu I

Počet otázek okruhu II

Procento správných odpovědí pro úspěšné složení zkoušky

I

25

35 (Termodynamika 5, součásti ch. okruhu 10, těsnosti a manipulace s chladivy 10, potrubí 5, alternativní chladiva 5)

80 % (48 správných odpovědí)

II

25

25 (Termodynamika 3, součásti ch. okruhu 7, těsnost a manipulace s chladivy 7, potrubí 3, alternativní chladiva 5

80 % (40 správných odpovědí)

III

15

15 (těsnost a manipulace s chladivy 8, alternativní chladiva 7)

80 % (24 správných odpovědí)

IV

15

15 (těsnost a manipulace s chladivy 10, alternativní chladiva 5)

80 % (24 správných odpovědí)

 

 1. Praktická část zkoušky

Ke složení praktické zkoušky lze připustit pouze uchazeče, který již úspěšně složil teoretickou zkoušku.

Praktická zkouška se skládá z řešení náhodně vylosované praktické zkušební otázky a odpovědí na doplňující dotazy členů zkušební komise. Zkušební otázka u praktické zkoušky obsahuje zadání praktického úkolu, jehož řešení uchazeč provádí a popisuje zkušební komisi.

Úspěšná praktická zkouška se hodnotí stupněm „vyhověl“, neúspěšná praktická zkouška se hodnotí stupněm „nevyhověl“.

Uchazeč dle zadání otázky prokáže znalost zásad správné praxe při provádění instalace, údržby, servisu, deinstalace chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, manipulace s chladivy a provádění kontrol těsnosti v souladu s platnou legislativou.

Praktická část zkoušky trvá alespoň 30 minut a koná se za účasti 3 členů hodnoticí komise. Každý přítomný člen komise vyhodnotí uchazeče výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“. Uchazeč úspěšně vykonal zkoušku, pokud byl hodnocen výsledkem „prospěl“ většinou členů komise. Jestliže je uchazeč hodnocen jako „neprospěl“ může praktickou část zkoušky opakovat nejpozději do 6 měsíců od neúspěšného složení praktické zkoušky.  

Tajemník zkušební komise zapíše výsledek hodnocení do protokolu o zkoušce. Předseda komise oznámí výsledek hodnocení uchazečovi. Výsledek stvrdí uchazeč a předseda zkušební komise svými podpisy na protokol o zkoušce.

 

Zkušební řád schvaluji:

 

 

Ing. Kurt Dědič

ředitel odboru ochrany ovzduší

podepsáno elektronicky