Stanovy SCHKT

Svaz chladicí a klimatizační techniky z.s. (spisová značka L  358 vedená u Městského soudu v Praze)

STANOVY Svazu chladicí a klimatizační techniky

STANOVY
Svazu chladicí a klimatizační techniky

I. Název, sídlo

 1. Název spolku je: Svaz chladicí a klimatizační techniky z.s. (dále jen Svaz).
 2. Sídlo spolku: Praha
 3. Identifikační číslo, IČO: 00550671
 4. Svaz vznikl 18. 5. 1990. Trvání Svazu není časově omezeno.

 

Svaz je reprezentantem své členské základny a je jejím koordinačním centrem. Svaz není vůči svým členům stupněm řízení a nezasahuje do jejich pravomocí.

 1. Svaz je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Členové neručí za dluhy Svazu. Zisk z činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Svazu.
 2. Hospodaření Svazu se řídí platnou legislativou, stanovami a usneseními valné hromady. Hlavní příjmy Svazu tvoří především členské příspěvky, dotace, granty a dary, které jsou doplněny o příjmy z vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání podporující účel a činnost Svazu.
 3. Právo podepisovat se jménem svazu mají minimálně dva členové prezidia společně.  

   II. Účel Svazu

 1. Účelem a posláním svazu je propagace oboru chlazení a klimatizace, hájení a prosazování hospodářských, odborných a profesních potřeb a zájmů členů a vytváření optimálních podmínek v podnikání a ve vzdělávání mládeže a dospělých.  

  III. Činnost Svazu

 1. Organizovat a podporovat výměnu zkušeností, rozvíjet odborné znalosti a prohlubovat vztahy mezi jednotlivými členy,
 2.  Sjednocovat hospodářské, odborné a profesní zájmy organizací a pracovníků činných v oboru chladicí a klimatizační techniky,
 3. Vytvářet podmínky pro prohlubování stavovské poctivosti a stavovských zájmů pracovníků v oboru a vytvářet předpoklady pro jejich odbornou výchovu na úrovni současného evropského standardu,
 4. Spolupůsobit a spolupracovat při tvorbě norem, předpisů a směrnic v oborech chladicí   a klimatizační techniky,
 5. Vykonávat veřejnou osvětu s cílem vysvětlení významu a vlivu klimatizační a chladicí techniky,
 6. Organizovat, prosazovat a prohlubovat součinnost a spolupráci s ostatními svazy, sdruženími či komorami v oblastech souvisejících s náplní svazu. V tomto smyslu uzavírat dohody (smlouvy) o součinnosti a spolupráci.
 7. Vedlejší činností Svazu může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavních činností Svazu.

IV. Členství

 1. Členství ve Svazu je dobrovolné.
 2. Jsou dvě skupiny členů Svazu chladicí a klimatizační techniky:
  1. řádní členové
  2. čestní členové.
 3. Řádnými členy se mohou stát právnické, podnikající fyzické osoby (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající vyvíjející činnost v oborech chladicí a klimatizační techniky anebo se o tuto činnost zajímající.
 4. Čestnými členy se mohou stát fyzické osoby, které se výjimečným způsobem zasloužily o činnost Svazu za předpokladu, že byly minimálně 10 let řádnými členy a dovršily 60 let věku. Výběr  a jmenování se řídí zvláštním předpisem. Čestní členové neplatí členské příspěvky, ale mohou být voleni do čestných funkcí.

V. Vznik členství

 1. Řádné členství ve Svazu vzniká rozhodnutím prezidia o přijetí na základě přihlášky zaslané na adresu sekretariátu Svazu a to dnem uhrazení členského příspěvku.
 2. Na základě návrhu člena Svazu rozhodne prezidium usnesením o propůjčení čestného členství, které je bezplatné.
 3. Členské příspěvky se řídí směrnicí, kterou schvaluje valná hromada.
 4. Dokladem o členství ve Svazu je Certifikát členství.
 5. Kdo se uchází o členství ve Svazu, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Svazu.
 6. Seznam členů je veřejný a je zpřístupněn na internetových stránkách Svazu. Zápis provede Svaz na základě informací uvedených v přihlášce. Výmaz zápisu provede Svaz bez zbytečného odkladu po zániku členství.

VI. Zánik členství

 1. Členství zanikne, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Svazem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
 2. Členství ve Svazu zaniká dále vystoupením nebo vyloučením. Vystoupením na základě žádosti člena, ve které není nutné uvádět důvody a to dnem doručení do sekretariátu Svazu. Sekretariát potvrdí přijetí žádosti. O vyloučení člena rozhoduje prezidium na základě zjištění, že člen závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu. Za závažné porušení se považuje např. poškození jména Svazu, nerespektování rozhodnutí orgánů Svazu, využívání služeb Svazu bez jejich úhrady, porušování podnikatelské etiky, porušování práv spotřebitele nebo nedodržování technologických postupů a techniky montáže. Rozhodnutí o vyloučení v písemné formě se doručí vyloučenému členu. Vyloučený má právo se odvolat ke kontrolní komisi nejpozději do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí o vyloučení.
 3. Čestné členství odebírá prezidium usnesením. 
 4. V případě zániku členství nemá člen majetková ani jiná práva vůči Svazu.

VII. Práva a povinnosti člena

 1. Člen Svazu má zejména právo:

a)    volit a být volen do orgánů Svazu

b)    být informován o činnosti Svazu, účastnit se jeho aktivit a přispívat iniciativními návrhy

c)     účastnit se zasedání valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení k záležitostem týkajících se Svazu, uplatňovat návrhy a protinávrhy, být seznámen s výsledkem hospodaření a stavem finančních prostředků Svazu

d)    využívat služeb Svazu

e)    aktivně se zapojit do činnosti svazu např. formou expertních komisí

f)     používat jako referenční a propagační argument označení „Člen Svazu chladicí a klimatizační techniky“ a logo Svazu

 1. Člen Svazu má za povinnost:

a)    spolupracovat na plnění činnosti Svazu

b)    dodržovat stanovy včetně vnitřních předpisů Svazu

c)    respektovat rozhodnutí přijatá orgány Svazu

d)    platit členské příspěvky a za služby včas a ve správné výši

e)    informovat orgány Svazu o své činnosti v souvislosti s jeho členstvím ve Svazu

f)     prosazovat a vysvětlovat na veřejnosti stanoviska Svazu, pokud vystupuje jménem Svazu

 1. V případě neplnění členských povinností a to ani po výzvě k nápravě, má prezidium pravomoc omezit práva řádného člena až do doby sjednání nápravy.

VIII. Orgány Svazu

 1. Nejvyšším orgánem je valná hromada.
 2. Statutárním kolektivním orgánem je prezidium.
 3. Kontrolním orgánem je kontrolní komise.
 4. Každý člen Svazu nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Svazu pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Svazu.

IX. Valná hromada

 1. Valnou hromadu svolává k zasedání prezidium jedenkrát v kalendářním roce.
 2. Zasedání valné hromady se svolá vhodným způsobem 30 dnů před jeho konáním. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a pořad zasedání.
 3. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů Svazu. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení, každý člen má jeden hlas. Hlasuje se aklamací, pokud není rozhodnuto jinak.
 4. Podklady k zasedání zajišťuje prezidium a členům je zprostředkuje prostřednictvím mailové pošty nebo svých internetových stránek minimálně 14 dnů před konáním zasedání. 
 5. Představenstvo má za povinnost svolat zasedání valné hromady také z podnětu alespoň třetiny členů Svazu nebo kontrolní komise a to do 30 dnů od doručení podnětu.
 6. Valná hromada:

a)    určuje hlavní zaměření Svazu

b)    rozhoduje o změně stanov

c)    schvaluje výsledek hospodaření

d)    hodnotí činnost prezidia a kontrolní komise

e)    rozhoduje o zrušení Svazu s likvidací nebo o jeho přeměně

f)     volí a odvolává členy prezidia a kontrolní komise

g)    schvaluje jednací a volební řád  

h)    schvaluje odměny pro členy prezidia (návrh předkládá předseda kontrolní komise)

i)     stanovuje a schvaluje odměny pro členy kontrolní komise

j)      schvaluje rozpočet

k)    schvaluje členské příspěvky

l)     dle potřeby zřizuje a ruší oborné sekce, nebo pracovní skupiny

m)   rozhoduje o dalších otázkách, které si vyhradila k rozhodnutí

 1. Zasedání valné hromady:

a)     Valné hromadě předsedá a zasedání řídí prezident svazu, v jeho nepřítomnosti prezidiem pověřená osoba. Předsedající valné hromady zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být vedle názvu člena uvedeno jméno účastníka a podpis přítomného.                

b)    Prezenční listinu, jejíž součástí jsou plné moci účastníků v případě, že se zasedání nebude účastnit kontaktní osoba člena, potvrzuje svým podpisem předsedající valné hromady, který vyhlásí, zda je zasedání usnášeníschopné.

c)     Když je zasedání usnášeníschopné předsedající valné hromady navrhne zapisovatele, dva ověřovatele a odpovídající počet skrutátorů. Z jednání se pořizuje přehled usnesení a zápis, který obsahuje místo, dobu konání, popis projednávaných bodů programu, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování (schváleno – neschváleno, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedajícího valné hromadě). Prezidium zabezpečuje vyhotovení přehledu usnesení a zápisu do 30 dnů od ukončení zasedání a vhodným způsobem je doručí všem členům. Dokumenty podepisuje předsedající valné hromady a zapisovatel, správnost potvrzují ověřovatelé. Dokumenty z valných hromad se archivují po celou dobu trvání svazu a jsou k nahlédnutí v sekretariátu svazu.

d)    V případě, že valná hromada není usnášeníschopná, předsedající vyhlásí náhradní valnou hromadu, která bude začínat 15 minut od té původní. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná za libovolného počtu členů.

                                                                                                                    X. Prezidium                    

 1. Prezidium je kolektivním statutárním orgánem Svazu. Řídí činnost Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu Svazu Členy prezidia můžou být pouze osoby fyzické a jsou jimi prezident a 2 viceprezidenti. Všichni jsou voleni členskou schůzí.
 2. Prezidium má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členství v prezidiu je nezastupitelné. Funkční období člena prezidia je čtyřleté, výkon funkce však neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován jiný člen prezidia. Opětovná volba je možná. 

 

 1. V případě, kdy prezident, nebo jeden z viceprezidentů z důvodu osobní rezignace, smrti, ukončení členství ve Svazu nebo odvolání přestane být členem prezidia, má prezidium povinnost kooptovat další členy. Nejbližší valná hromada následně potvrdí kooptované nebo do prezidia zvolí jiné kandidáty.
 2. Funkce prezidenta a viceprezidentů jsou čestné. Náklady spojené s výkonem funkce jsou hrazeny zvláštní směrnicí, kterou schvaluje kontrolní komise.
 3. Prezident Svazu jmenuje do dvou měsíců od volby prezidenta členy Rady svazu chladicí a klimatizační techniky (dále jen rady).
 4. Prezident svolává prezidium minimálně 2x ročně, v případě potřeby častěji. Jednání se účastní též členové rady s hlasem poradním a svazový tajemník. Prezidium je povinno se sejít do 14 dnů od doručení podnětu kontrolní komise nebo požádá-li o to předsedu kterýkoliv člen prezidia. Na zasedání prezidia mohou být v případě potřeby přizváni i další účastníci jako poradci.
 5. Prezidium je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a mezi nimi je prezident. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas prezidenta. 
 6. Prezidium rozhoduje o přijetí a vyloučení člena. Má právo omezit práva člena. Propůjčuje a odebírá čestné členství.
 7. Prezidium svolává valnou hromadu, připravuje podklady k zasedání, předkládá zprávu o činnosti Svazu, návrh rozpočtu, směrnici členských příspěvků a další dokumenty spojené s výkonem orgánu.
 8. Prezidium je oprávněno k uzavírání písemných smluv s jinými subjekty v souladu se stanovami a platnými právními předpisy. Spolupracujícím subjektům může prezidium poskytnout seznam členů zveřejněných na internetových stránkách Svazu.
 9. Prezidium je oprávněno zřizovat právnické osoby podnikatelského charakteru nebo vstupovat do nich jako společník za účelem vytváření finančních zdrojů pro Svaz.
 10. Prezidium odpovídá za správnost hospodaření s finančními prostředky Svazu včetně vedení účetnictví.
 11. Z jednání prezidia se pořizuje zápis a přehled usnesení. Oba dokumenty obdrží do 14 dnů všichni členové prezidia včetně předsedy kontrolní komise.
 12. Na základě rozhodnutí prezidia se Svaz může stát členem jiného spolku nebo organizace. 
 13. Prezidium jmenuje a odvolává zástupce Svazu v komisích, institucích nebo orgánech právnických osob, jejichž je členem nebo s nimi úzce spolupracuje.
 14. Prezidium dle potřeby zřizuje a ruší oborné sekce, nebo pracovní skupiny.
 15. Prezidium plní další úkoly, které jsou mu dány valnou hromadou a stanovami Svazu.
 16. Rozhodnutí prezidia může být z časových důvodů provedeno per rollam.
 17. 19.  Volba prezidia probíhá dle volebního řádu, který dle návrhu prezidia schvaluje valná hromada.

XI. Rada Svazu

 1. 1.     Rada Svazu (dále jen „Rada“) je expertní komise prezidia.
 2. 2.     Členy Rady jmenuje a odvolává prezidium nejpozději do 60 dnů od volby prezidenta
 3. Členství v radě je čestné
 4. Svazová rada je kompetentní:

a)    navrhovat zásadní směry svazové politiky a filozofie,

b)    konzultovat a vyjadřovat se k rozpočtu zpracovanému prezidiem

c)    vyjadřovat se ke jmenování svazového tajemníka,

d)    vyjadřovat se k činnosti obchodní korporace

e)    plnit úkoly uložené prezidiem

f)    sledovat a usměrňovat činnost sekcí a pracovních skupin

 1. Významné závěry přijímané Radou a výsledky její kontrolní funkce jsou projednávány na jednání prezidia

XII. Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost valné hromadě.  Má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté, výkon funkce však neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován jiný člen. Členství v kontrolní komisi je nezastupitelné. Opětovná volba je možná.
 2. Členové si ze svého středu volí předsedu. Předseda má právo účastnit se jednání prezidia s hlasem poradním.
 3. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím v prezidiu a ani s funkcí likvidátora.
 4. Kontrolní komise kontroluje plnění usnesení valné hromady, může nahlížet do všech dokladů a dokumentů týkajících se činnosti Svazu a kontroluje, zda je hospodaření vedeno v souladu se skutečností a v souladu s právními předpisy a stanovami. Při svém výkonu má právo vyžadovat od sekretariátu svazu a členů prezidia informace a vysvětlení, které jim bude bez odkladu poskytnuto.
 5. Zasedání kontrolní komise je usnášeníschopné, je-li přítomen její předseda a nejméně jeden její člen. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční počet hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Z jednání revizní komise pořizuje předseda zápis, který do 14 dnů obdrží prezident Svazu.
 6. Kontrolní komise předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření Svazu včetně kontroly plnění usnesení valné hromady.
 7. Kontrolní komise se schází minimálně jedenkrát ročně, v případě potřeby častěji. Předseda kontrolní komise upozorňuje prezidenta Svazu na nedostatky a má právo svolat zasedání prezidia, jestliže nedošlo k jejich nápravě.
 8. Kontrolní komise se ujme svolání zasedání valné hromady, když zasedání nesvolá prezidium v příslušném kalendářním roce nebo když zasedání nesvolá prezidium do 30 dnů od podnětu kontrolní komise. 
 9. Kontrolní komise plní další úkoly, které jsou jí dány valnou hromadou a stanovami Svazu.

XIII. Svazový tajemník a sekretariát

1. Svazového tajemníka jmenuje prezident po projednání na zasedání prezidia.

2. Svazový tajemník řídí a je zodpovědný za:

 • provoz sekretariátu
 • vedení svazového účetnictví
 • evidenci členské základny a členských příspěvků
 • vydávání svazových periodik
 • hospodaření svazu v souladu s rozpočtem
 • styk s bankou.

3. Svazový tajemník vede veškerá komerční jednání související s činností Svazu.  Prezidium může formou plné moci na tajemníka delegovat určité pravomoci prezidia.

4. Zúčastňuje se všech jednání orgánů Svazu.

5. Obsazuje pracovní pozice v sekretariátu a plní vůči těmto zaměstnancům úkoly zaměstnavatele.

XIV. Obchodní společnost

1. Svaz je zakladatelem obchodní korporace, která vykonává činnosti dle zakladatelské listiny, přičemž důsledně dbá při své činnosti na prospěch Svazu a jeho jednotlivých členů.

2. Jednatelem obchodní korporace založené Svazem je osoba jmenovaná prezidiem.

3. Činnost a hospodaření společnosti jsou kontrolovány kontrolní komisí Svazu.

XV. Povinnost mlčenlivosti

Členové prezidia, kontrolní komise, expertních komisí a pracovníci sekretariátu mají za povinnost zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti se svým působením ve Svazu.

XVI. Zrušení Svazu

 1. Valná hromada rozhoduje o zrušení Svazu nebo o jeho přeměně.
 2. Svaz se zruší s likvidací. Za přeměnu je považována fúze nebo rozdělení spolku.
 3. Ze zákonných důvodů může o zrušení Svazu rozhodnout soud.

XVII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou a ruší ty předcházející.
 2. Náležitosti Svazu, které nejsou ve stanovách uvedeny, se řídí příslušnými zákony.
 3. Schválené změny stanov nebo změny zapsaných údajů ve veřejném rejstříku oznamuje prezident tomu, kdo veřejný rejstřík vede bez zbytečného odkladu.

 

Schváleno na valné hromadě v Praze 3. března 2016