Spolupráce s komitétem IIR/IIF

Svaz CHKT dlouhodobě spolupracuje s Českým Národním Komitétem pro spolupráci s Mezinárodním ústavem chlazení IIR/IIF

Na těchto stránkách budeme uveřejňovat informace o aktuálním dění v IIR/IIF

Mezinárodní ústav chlazení IIR – IIF

Poslání IIR – IIF

Úlohou Mezinárodního ústavu je prohlubování a šíření znalostí chladící techniky a jejího využití ve všech možných podobách s hlavním cílem zabezpečení zdravé a bezpečné výživy a ochrany životního prostředí. Tyto cíle zahrnují především snižování celkového oteplování atmosféry, boj proti zmenšování ochranné ozónové vrstvy země a pomoc rozvojovým zemím v zajištění potravy a zdraví obyvatelstva. Ústav pověřil sám sebe úlohou podporou zvyšování kvality života s cílem jeho trvalého a systematického rozvoje.

Hlavní zásady náplně činnosti IIR – IIF jako mezinárodní organizace jsou stanoveny Mezinárodní smlouvou, která byla podepsána smluvními stranami 1.12.1954 a prováděcím předpisem, který byl potvrzen 20.11.1956.

Členy IIR – IIF jsou především členské země (v roce 2013 je jich 60). Členské země se účastní činnosti Ústavu prostřednictvím svých vybraných zástupců, kteří jsou aktivní v jednotlivých komisích. Povaha členství může být i jiná – jednotlivé organizace mohou být řádnými členy nebo dobročinnými členy (společnosti, laboratoře, univerzity …), nebo může být organizace či jednotlivec soukromým – individuálním členem. IIR – IIF poskytuje svým členům služby podle povahy členství a podle potřeb jednotlivých členských zemí, národních či mezinárodních organizací, výzkumných týmů, případně pracovníků přímo v praxi.

Řídící orgány

Soustava rozhodujících orgánů Ústavu zahrnuje : Generální konferenci, která svolává zástupce členských zemí každé 4 roky; Výkonný výbor a Řídící výbor, které řídí IIR mezi jednotlivými Generálními konferencemi. Vědecko – technická rada koordinuje vědecké a technické činnosti 5 sekcí Ústavu rozdělených do 10 komisí.

Členské země

V roce 2013 měl IIR – IIF 60 členských zemí, což pokrývá asi 80% populace. Předpisy pro Členské země byly zpracovány v Mezinárodní smlouvě podepsané v roce 1954. Členství je rozděleno do 6 skupin členských zemí podle úrovně národních ekonomik a důležitosti chladících techniky pro národní hospodářství dané země. Členové IIR těží z široké nabídky služeb Ústavu. Každá členská země pověřuje svého zástupce do Výkonného výboru, který se schází dvakrát ročně. Vybraní zástupci členských zemí z řad odborníků ve výrobě, vývoji a výzkumu tvoří světovou síť odborníků v různých odvětvích chladící techniky. Tito zástupci pracují podle své odbornosti v některé sekci – komisi IIR v rámci akcí, které IIR zajišťuje. Mezi různé akce patří odborné konference na vybraná témata, pracovní skupiny řešící určitý problém, práce na odborných publikacích knihách, informačních příručkách apod. Každá členská země také pověří vybraného zástupce účastí na Generální konferenci, pořádané ve čtyřletých cyklech.

Členové IIR –IIF

Členství v IIR přináší výhody v tom, že každému členovi jsou poskytovány osobní služby – jako jsou například možnosti kontaktů s dalšími předními odborníky v daném oboru na základě specializace podle 10 komisí Ústavu, nebo možnost účasti na práci v jednotlivých pracovních skupinách. Každý člen obdrží také příslušnou literaturu vydávanou IIR. Členové mají rovněž zvláštní přístup k informacím IIR prostřednictvím webové služby. Podle úrovně členství – řádné, dobročinné, nebo individuální – jsou stanoveny i členské příspěvky člena.

Pracovní skupiny IIR – IIF

Řízením jednotlivých odborných skupin je pověřena Vědecko-technická rada. Podle charakteru řešených témat je systém tvořen sekcemi a komisemi :

Sekce A : Kryologie, zpracování plynů

Komise A1 – Kryofyzika, kryoinženýring

Komise A2 – Zkapalňování a separace plynů

Sekce B : Termodynamika, zařízení a systémy

Komise B1 – Termodynamika a přenosové jevy

Komise B2 – Chladící zařízení

Sekce C : Biologie a zpracování potravin

Komise C1 – Kryobiologie a kryomedicína

Komise C2 – Potravinářská věda a technologie

Sekce D : Úchova a doprava

Komise D1 – Chlazené skladování

Komise D2 – Chlazená přeprava

Sekce E : Klimatizace, tepelná čerpadla a zpětné využití energie

Komise E1 – Klimatizace

Komise E2 – Tepelná čerpadla a zpětné využití energie

Typ Název Velikost Stáhnout
zápis 2024
195,1 KiB