Konec chladiva R22

24.4.2020
Konec chladiva R22

Od 1. 1. 2015 je zakázán servis zařízení s obsahem R22!

POZOR!!! zákaz servisu neznamená zákaz provozu zařízení s R22!

Zařízení s R22 bude možné i nadále provozovat, zakázán bude servis vyžadující otevření chladicího okruhu. Jediným povoleným zásahem do okruhu bude odsátí R22 za účelem jeho zneškodnění.

Situaci řeší následující právní predpisy:

Český zákon o látkách poškozujících ozonovou vrstvu č. 73/2012 Sb. se odvolává na nařízení Evropské komise č. 1005/2009/ES, kde je v článku 11, odst.3 doslovně uvedeno:

Slovenský zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov má č. 321/2012Z.z. se také odvolává na nařízení Evropské komise č. 1005/2009/ES, kde je v článku 11, odst.3 doslovně uvedeno:

Do 31. prosince 2014 lze recyklované hydrochlorfluoruhlovodíky používat při údržbě nebo opravě stávajících chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel, pokud byly znovuzískány z těchto zařízení, a může je použít pouze podnik, který znovuzískání provedl v rámci údržby nebo opravy nebo pro nějž bylo znovuzískání provedeno v rámci údržby nebo opravy.

Takto definovaný zákaz byl uveden i v původním nařízení o fluorovaných látkách, které mělo číslo 2037/2000/ES. Nařízení č.1005/2009/ES je novelizace původního nařízení 2037/2000/ES. Nařízení EK jsou nadřazená národní legislativě a nemusí být přejímána do národní legislativy. Platí automaticky.

Odsáté chladivo R22 je dle zákona o odpadech nebezpečným odpadem a podle toho je nutné s ním zacházet. Informace o manipulaci s R22 jako s nebezpečným odpadem najdete na webu MŽP: http://www.mzp.cz/cz/regulovane_latky_informace_leden_2015