OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ

27.7.2021
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENŮ SVAZU CHLADICÍ A KLIMATIZAČNÍ TECHNIKY

30. (odložená) a 31. valná hromada Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s.


Dne 14. září 2021 se uskuteční odložená 30. a řádná 31. členská schůze členů SCHKT, což je nejvyšší orgán našeho spolku. Letošní schůze bude volební. Čtyřletý mandát končí viceprezidentovi SCHKT Ing. Ivanovi Zahrádkovi. Končí také mandáty kontrolní komise, která doposud fungovala ve složení Ing. Pavel Chyský (předseda), Ing. Richard Genttner a pan Klement Horák, který nás bohužel navždy opustil. Protože jsme nemohli kvůli pandemii připomenout 30. výročí vzniku SCHKT v roce 2020, rádi bychom to zvládli letos. Připomeneme sii to, čím jsme za těch 31 let prošli a jaká je naše vize do budoucna a zároveň bychom Vám rádi představili nové prostory našeho působiště v Praze.

Pozvánka na 30. a 31. valnou hromadu Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. a doprovodné odborné semináře

Vážení členové,

v souladu se stanovami Svazu chladicí a klimatizační techniky z.s. (dále jen SCHKT) svolává prezidium valnou hromadu členů na 14. září 2021.

Valná hromada se uskuteční v sídle sekretariátu SCHKT na adrese Průhonická 3344/2, Praha 10   od 9 hodin 30 minut. Valná hromada je nejvyšším orgánem SCHKT. Právo účastnit se schůze, být volen a volit mají všichni členové SCHKT. Pozvánka je zasílána členům SCHKT na kontaktní emailové adresy, kteří mají splněny své závazky za rok 2020 a tím aktualizovali své členství. Podklady k zasedání budou členům poslány e-mailem a budou též zveřejněny na stránce www.chlazeni.cz.  Níže posíláme návrh programu valné hromady. Pokud máte návrh na zařazení nějakého bodu do programu schůze, informujte sekretariát SCHKT poštou na adrese: Svaz CHKT, Poděbradská 24, 190 00 Praha 9, nebo e-mailem na adrese: info@schkt.cz.

Program:         

  1. zahájení schůze a odsouhlasení programu (9:30)
  2. návrh zapisovatele a ověřovatelů
  3. kontrola usnesení z předchozí členské schůze konané v r. 2019
  4. zpráva o činnosti v uplynulém období r. 2019 a 2020
  5. zpráva o hospodaření za r. 2019 a 2020 a výhled na rok 2021 a zpráva kontrolní komise
  6. volba viceprezidenta a členů kontrolní komise
  7. diskuse a vystoupení hostů
  8. schválení usnesení
  9. připomenutí 30. let historie SCHKT, prohlídka nových prostor, občerstvení